Ukali Orali with Ramesh Babu Thapa & Gyanu Magar – 2074 – 9 – 10