Sambhash – Interview with Sharmila Karki , Sarita Lamichhane & Lila Adhikary – 2074 – 6 – 23